Onze webshop maakt gebruik van cookies om een betere gebruikerservaring te bieden. Wij raden u aan om het gebruik ervan te accepteren. 

Algemene verkoopsvoorwaarden The Lodge Wines bvba

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, verkopen en overeenkomsten met The Lodge Wines bvba (hierna LW). Een offerte is geldig gedurende 1 maand vanaf de datum van opmaak.

De leveringstermijn wordt gegeven ten titel van inlichting en is derhalve niet bindend. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Facturen zijn contant betaalbaar, behoudens anders overeengekomen. Een bestelling via onze website wordt vooraf betaald via het online betaalsysteem. Na ontvangst van uw betaling worden dan de goederen geleverd.

Bij niet-betaling van de factuur op vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten à rato van 10 % en een schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 75 €. Bij laattijdige betaling behoudt LW zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties op te schorten. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden betwist.  Bij niet- tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 

De levering van de goederen geschiedt ex works het magazijn van LW. Onmiddellijk na ontvangst van de goederen, wordt de koper geacht de geleverde goederen na te zien op hun zichtbare gebreken.

Klachten moeten binnen de 8 dagen vanaf de levering aan LW per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd.

Klachten aangaande verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan aan LW per aangetekend schrijven worden overgemaakt.

 

LW kan ten aanzien van handelaren enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fouten.

Ingeval de aansprakelijkheid van LW wordt weerhouden, zal haar tussenkomst, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot de directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade, zelfs indien LW vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid tot schade en in ieder geval tot het bedrag dat de klant voor de goederen diende te betalen en beperkt tot de vrijwaringplicht van de leverancier van LW.

Elk geval van overmacht bevrijdt LW van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder enige schadevergoeding kan worden geëist.

De overeenkomst is van rechtswege ontbonden ingeval van faillissement van de koper.

De goederen blijven eigendom van LW tot algehele betaling van deze goederen. Het risico betreffende de goederen gaat over op het ogenblik van levering.

Alle vorderingen tussen LW en de koper maken het voorwerp uit van contractuele schuldvergelijking in de zin van artikel 14 WFZ.

Het niet aandringen op de uitvoering van enig bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan. De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van LW om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of plaats van de zetel van de klant of op de plaats waar de verbintenissen tussen partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd.